Trilogy of Natural Freedom

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

Trilogy of Natural Freedom (Tib. རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ་, Wyl. rang grol skor gsum) — a trilogy of Dzogchen texts by Longchen Rabjam, consisting of:

TBRC-tag.png རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་, rdzogs pa chen po sems nyid rang grol)
  • The Natural Freedom of Reality (Tib. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་, Chönyi Rangdrol, rdzogs pa chen po chos nyid rang grol)
TBRC-tag.png རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་, rdzogs pa chen po chos nyid rang grol
  • The Natural Freedom of Equality (Tib. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་, Nyamnyi Rangdrol, rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol)
TBRC-tag.png རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་, rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol

Tibetan Text