Two relative truths

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

The two relative truths (Tib. ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་གཉིས་, kündzob denpa nyi, Wyl. kun rdzob bden pa gnyis) are:

  1. true relative (Skt. tathyāsaṃvṛti; Tib. ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་, yangdak kündzob; Wyl. yang dag kun rdzob), or conventional truth (Tib. ཐ་སྙད་བདེན་པ་, tanyé denpa, Wyl. tha snyad bden pa)
  2. false relative (Skt. mithyāsaṃvṛti; Tib. ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་, lokpé kündzob; Wyl. log pa’i kun rdzob).