ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས། (Wyl. yid kyi rnam shes) n. Pron.: yi kyi namshé
(short for ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་)

Further Information