Gatön Ngawang Lekpa

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Gatön Ngawang Lekpa

Gatön Ngawang Lekpa (སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ་, Wyl. sga ston ngag dbang legs pa) (1867-1941) — an important Sakya master connected with Tharlam Monastery who was renowned for his strict discipline and for the hardships he endured during fifteen years in retreat. It is said that he accomplished 4,100,000 prostrations during his lifetime. He was a student of Jamyang Khyentse Wangpo and a teacher of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö and Dezhung Rinpoche.

His anniversary is the 29th day of the third month in the Tibetan calendar.

Further Reading

In Tibetan

  • Dezhung Rinpoche, རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་ཞལ་སྐོང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མཛེས་, rje btsun bla ma rdo rje 'chang 'jam mgon ngag dbang legs pa rin po che'i rnam thar ngo mtshar nor bu'i phreng ba'i zhal skong rin chen rgyan mdzes, New Delhi: T.G. Dhongthog Rinpoche, 1990 (supplement to the biography by Dezhung Tulku Ajam Rinpoche, see below)
  • Dezhung Tulku Ajam Rinpoche, རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་བྱུང་གནས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་, rje bla ma rdo rje 'chang ngag dbang kun dga' legs pa'i byung gnas ye shes rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar nor bu'i phreng ba, New Delhi: Gonpo Dorje, 1981
  • Dhongthog Rinpoche, A History of the Sa-skya-pa Sect of Tibetan Buddhism (བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་རབ་འབྱམས་ཞིང་དུ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་, byang phyogs thub pa'i rgyal tshab dpal ldan sa skya pa'i bstan pa rin po che ji ltar byung ba'i lo rgyus rab 'byams zhing du snyan pa'i sgra dbyangs), New Delhi, 1977, pp. 329-340

In English

  • David Jackson, Saint in Seattle: The Life of the Tibetan Mystic Dezhung Rinpoche, Wisdom Publications, 2003

External Links